Faideli Bilgiler

Sual: Hakikat Kitabevi’nin yayınlarından olan Faideli Bilgiler kitabının tamamı Ahmet Cevdet Paşa’ya ait olmaması gerekir; çünkü günümüzdeki mezhepsizlerden bahsetmektedir. Muhalif kimseler, bu kitap Ahmet Cevdet Paşa’nın değil diyorlar. Doğru mudur?
CEVAP
Bu kitabın içinde iki bölüm vardır:

Birinci bölüm, Ahmet Cevdet Paşa’nın yazdığı Malumat-i Nafia (Faideli Bilgiler) risalesidir. Birinci bölümün Ahmet Cevdet Paşa’ya ait olmasından dolayı, kitabın üstüne Faideli Bilgiler ve Ahmet Cevdet Paşa diye yazılmıştır. Böyle yazılması kitabın tamamının ona ait olduğunu göstermez.

İkinci bölüm üç kısma ayrılmıştır:

1- Muhtelif Bilgiler:
Bu kısımda, İslam dini hakkında kısa ve öz bilgiler, Ehl-i Sünnet itikadı, fıkıh âlimlerinin sınıflandırılması, İmam-ı a’zam hazretlerinin hayatı, Ehl-i sünnet dışı bir inanç sistemi olan Vehhabilik hakkında bilgi vardır.

2- Din Adamı Bölücü Olmaz:
Bu kısımda, Mısır’da din adamı olarak ortaya çıkan Reşid Rıza’nın bölücü yazılarına cevap verilmektedir. Ayrıca dört mezhep imamı hakkında kısa bilgi verilmektedir. Din adamı nasıl olmalıdır, İmanda ve amelde bid’at konusu da geniş olarak izah edilmektedir.

3- Doğruya İnan, Bölücüye Aldanma:
Bu kısımda, dinde reform yapmak isteyenlere cevap verilmekte, Cebriye, mutezile ve Ehl-i sünnet fırkalarının kaza kader konusundaki inançları, iman yalnız inanmak mıdır, Kur’an-ı kerim tefsir ve mealleri, Allah sevgisi ve Allah korkusu ile İslâm dininin kadına verdiği değer hakkında bilgi verilmektedir.


www.ailevekadin.com